FANDOM


Kikuje igrača sa servera sa porukom na chatu.


Parametri: (playerid, boja, poruka[])

playerid ID Igrača kojeg želimo kikovati.

boja Boja poruke.

poruka[] Poruka igraču na chat prije kick-a.


Returns: Ova funkcija ne vraća određenu vrijednost.


NAPOMENA: Ova funkcija ne postoji na SA-MP-u nego će mo je mi napraviti...

NAPOMENA 2: Ukoliko ne upišete tekst server može krešovati.


Pravljenje KickWithMessage funkcijeEdit

forward Kikovanje(playerid); //Definiramo funkciju "Kikovanje"
public Kikovanje(playerid)
{
  Kick(playerid);
}
 
stock KickWithMessage(playerid, boja, poruka[]) //Definiramo funkciju "KickWithMessage" (možete staviti svoje ime funkcije)
{
  SendClientMessage(playerid, boja, poruka);
  SetTimerEx("Kikovanje", 1000, false, "d", playerid); //Kikuje igrača nakon 1 sekundu
}
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if(strcmp(cmdtext, "/kikujme", true) == 0)
  {
    KickWithMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Kikovani ste sa servera"); //Kikuje igrača sa ispisom teksta kojeg smo upisali
    return 1;
  }
  return 0;
}