FANDOM


Ova funkcija je dodata na SA-MP 0.3e verziji i nece raditi na predhodnim.Zamenjuje teksturu objekta.

Parametri: Edit

(objectid, materialindex, modelid, txdname[], texturename[], materialcolor)


objectid - ID Objekta na kojem se zamenjuje tekstura.
materialindex - Materiajalni index objekta.
modelid - ID Objekta od kojeg se uzima tekstura.
txdname[] - Ime TXD fajla koji sadrži tekturu.
texturename[] - Ime teksture koja se zamenjuje sa osnovnom teksturom objekta.
materialcolor - Boja teksture. Postaviti u ARGB formatu, koristeći nula zadržava materijalnu boju.


Return Ne koristi se.


public OnPlayerCommandText(playerid,cmdtext[])
{
  if(!strcmp(cmdtext,"/mojakomanda",true))
  {
    new Float:X, Float:Y, Float:Z;
    new mojobjekat;
    GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
    mojobjekat= CreateObject(19371, X, Y, Z+0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 300.0);
    SetObjectMaterial(mojobjekat, 0, 19341, "egg_texts", "easter_egg01", 0);
    //Zamenjuje teksturu našeg objekta sa teksturom objekta id 19341.
    return 1;
  }
  return 0;
}


NAPOMENA: Morate koristiti boju u formatu ARGB, ne u RGBA kao što se koristi u SendClientMessage, itd...